Hamngruppen i Trelleborg

Miljökonsekvenser

Nuläge - Miljöfarliga utsläpp

De miljöfarliga utsläppen i Trelleborg är av betydande omfattning främst till följd av färjetrafiken, verksamheten i hamnen och den därmed sammanhängande last- och personbilstrafiken. Mängderna är av sådan omfattning att kommunen är ålagd att löpande mäta nivåerna av Kvävedioxid, Svaveldioxid och Partiklar PM 10. Utsläppen av Svaveldioxid är så stora att Trelleborg hamnar på sämsta plats i hela Sverige!

Även om gränsvärden endast tillfälligt överskrids anser experter att stor risk för hälsa föreligger för de boende i Trelleborg. Dessutom är det inte känt hur summan av höga värden på flera giftiga utsläpp samverkar dvs om den negativa effekten blir ännu större än summan av de enskilda utsläppen.

Nuläge – Buller

Källorna till buller är verksamheten i kombiterminalen, trafik inom hamnen, färjorna, järnvägstrafik samt last- och personbilstrafiken. Bullermätningar visar att innerstaden och områden nära västra infarten ligger på en nivå som inte är acceptabelt ur boendesynvinkel.

Framtid – Miljöfarliga utsläpp och Buller

Vid oförändrade tillfartsvägar (dvs från väster) till hamnen skulle en utbyggnad av hamnen naturligtvis öka de miljöfarliga utsläppen och buller och därmed förvärra den redan dåliga situationen som ovan beskrivits med större risk för negativa hälsopåverkningar.

Vid förändrade tillfartsvägar (från öster som föreslagits) till hamnen skulle miljöproblemen inta bara flyttas från ett område i kommunen till ett annat. Det innebär att man inte bryr sig om att några hundra på öster får försämrad miljö. Dessutom skulle de negativa miljöeffekterna öka i ännu högre grad genom en förlängd körsträcka på ca 6 km per fordon, totalt mer än 1800 mil/dag. Etablerade boendemiljöer och tillgång till strand på öster skulle vidare spolieras för många invånare liksom ianspråktagande av stora arealer av Sverige bästa åkermark för en yttre ringled.

Vi vill att Kommunen som ägare kräver att Hamnen utreder olika alternativ för sin verksamhet som gör det acceptabelt att ur miljö- och hälsoperspektiv leva och bo i Trelleborg. Miljö- och bullerproblemen måste snarast lösas – inte förvärras!

I Helsingborg kämpade Miljönämnden ända upp till Miljööverdomstolen för en bättre miljö! Slutligen kunde man ställa högre krav på rederierna. Läs domen här!