Hamngruppen i Trelleborg

Detta tror vi på (2008)

Detta är läget 2018

 

Vi vill att hamnen skall utvecklas på trelleborgarnas villkor och inte tvärtom att hamnen utvecklas på bekostnad av trelleborgarnas ekonomi, hälsa och miljö.

Detta sa vi 2008 när stora investeringar i hamnen och tillfarter planerades. Vi är och var inte motståndare till hamnen – tvärtom! Men vi ville med hänsyn till skattebetalarnas pengar, miljö och hälsa, att hamnens framtid först skulle utredas innan viktiga beslut togs. Vi tyckte att uttalandet ” ta på sig byxorna innan man tar på skorna” kunde vara en klok och förståelig förebild! Av redovisningen nedan framgår att då ledande politiker tyvärr inte förstod vad vi menade.

Vi anser även att en ringväg runt Trelleborg är nödvändig!

 

Vi menar och föreslår:

1. De skånska hamnarna måste börja samarbeta, inte bara konkurrera! Ett regionalt bolag kan bildas och skulle då bli en kraftfull motpart i investeringsdialogerna med statliga riksintressen. Ett regionalt bolag skulle utnyttja samhällets resurser bättre och också få en starkare förhandlingsposition mot rederierna.

2018: Något samarbete har inte offentliggjorts och sannolikt har man inte ens försökt samarbeta. Alla kommuner med kommersiella hamnar i Sydsverige får ta på sig detta ansvar!

2 Hamninvesteringar i Sydsverige är riskfyllda bl. a med tanke på Fehmarn Bältförbindelsen (beräknas klar 2029) och sannolika åtgärder för miljöstyrning av transporter!

2018: Det enda som är förutsebart är att både transportleder, transportmetoder och miljöstyrning kommer att förändras över tiden. Enskilda kommuner skall inte vara spelbrickor i internationella transportsystem.

3. Visa en investeringskalkyl för hamnutbyggnaden!

2018: Någon investeringskalkyl eller några ekonomiska riskanalyser har inte redovisats för Trelleborgs invånare.

4. Kommunen måste visa både en exploateringskalkyl och en tidsplan för ”Sjöstaden”, och en ringväg med östlig hamninfart! Ta fram kostnader för konsulter, och för marksanering, företagsinlösen, anläggning av gator, VA-ledningar för Sjöstaden. Ta fram kostnader för inlösen av fastigheter och jordbruksmark. Ta fram kostnader för nytt truckcenter och bygget av den östliga hamninfarten. Beräkna intäkter av sålda tomter och byggrätter. Är det lönsamt? Vilket är tidsperspektivet?

2018: Inga ekonomiska beräkningar, markplanering eller tidsperspektiv har visats. Ingenting händer om man inte gör något. Det finns delar i Sjöstaden som kunde göras redan nu!

5. Kommunen borde återköpa all mark i hamnen och låta hamnbolaget hyra på marknadsmässiga villkor.

2018: Så vitt vi vet har ingenting hänt i detta avseende mer än att kommunen för 12 MSEK har förvärvat den mark där Centralstationen ligger.

6. Pröva att göra hamnen tillgänglig för trelleborgarna! Räkna t ex på om det går att öppna för fotgängare i ett plan ovanför trafik och lastbilar i inre hamnbassängen.

2018: Ingenting har hänt i detta avseende så vitt vi vet.

7. Utred olika tillfartsalternativ till hamnen. Rita och räkna på en nedsänkt infart eller tunnel från E6 i väster! Från Trafikverket har förslag kommit om att bygga en bred underfart (50-100 m) för att minska barriäreffekten av den befintliga västra hamninfarten. Då kan man förverkliga sjöstaden samtidigt som lastbilstrafiken kommer in den allra smidigaste vägen från E6. Motorvägen som man lagt stora pengar på att utveckla för inte så länge sedan!

Lös trafik- och miljöproblemen i stället för att flytta problemen via en lång omväg runt hela staden.

2018: Berörda myndigheter bl a Trafikverket, Länsstyrelsen har entydigt avvisat alla planer på östlig infart.

8. Bygg en inre ringväg - - redan nu enligt ÖP 2002!

2018: En inre ringväg / stadsgata bör utredas så snart infartfrågan har fastslagits.

9. Hamnbolaget ska se till att fartygen är elanslutna vid kaj.

2018: Elanslutningar är byggda men används ej och krav ställs ej på användning från Hamnbolaget.

10. Hamnbolaget måste kräva att Linjerederierna, som trafikerar Trelleborgs hamn, skall ta sitt miljöansvar och därför kräva katalytisk avgasrening på färjorna snarast.

2018: Hamnen säger sig vara klimatsmart men lever inte upp till detta. Ännu inget krav på katalytisk avgasrening.

Bejaka utvecklingen – men låt den gå på rätt håll!

2018: Tyvärr genomförde man hamnutfyllnaden utan att ha tillfarten klar, tvärtom: trafikverket och länsstyrelsen är kraftigt emot den föreslagna östliga tillfarten. Nu har vi en stor hamnutfyllnad som sannolikt inte kan utnyttjas till det den var tänkt. Både mark och pengar kunde använts på ett mycket bättre sätt. Ändå menar vi att man måste gilla läget och göra det bästa av den situation som råder. Våra 10 förslag gäller fortfarande i högsta grad!

Slå vakt om Trelleborgarnas hälsa, miljö och ekonomi!      

 

 

Hamnkultur ....