Hamngruppen i Trelleborg

 NYHETSARKIV

 

 

12 december 2012

Kockums stannar i Malmö?

Kommunen och Hamnen har slagit på stora trumman för att Kockums industrier skulle flytta till Trelleborg. Nu har man varslat 60 personer och skjutit upp flytten ännu en gång! Kommunen har satsat 9 miljoner kr. på järnvägsspår och byggnader för att Kockums skulle flytta hit. Så här lät det i TA den 29/12 2008:

Kockums Industrier, som tillverkar järnvägsvagnar, flyttar till Trelleborg. Under senare delen av 2009 flyttar kontor och verksamheten med utrustning av vagnarna in i Trelleborgs AB:s gamla valsbyggnad på Nio E-området i östra Trelleborg.
Under 2010 ska resten av tillverkningen flytta från Malmö till Trelleborg, till en ny byggnad som det kommunala bolaget Östersjöterminalen bygger invid den befintliga byggnaden på Nio E. Sammanlagt handlar det om 130 anställda.

Senare har man talat om perioden 2010-2013! Blir det något?

 

22 november 2012 

Hörapparater åt Länsstyrelsen!

Enligt Trelleborgs Allehanda anser Länsstyrelsen, att eftersom utbyggnaden av hamnen utförs dagtid, kan inte arbetet med hamnen vara orsak till buller från hamnarbetet. Därför blir det ingen åtgärd på grund av klagomål på bullret!

Lyssna här! Inspelat kl. 03.30 på natten!

 

 

29 oktober 2012

Trelleborgs hamn har den vd som tjänar mest av de helägda kommunala bolagen i sydvästra Skåne! Årslönen ligger på 1,5 miljoner kr. Med tanke på Hamnens ekonomi kan man ifrågasätta det hela, men det är inget Trelleborgs Allehanda bryr sig om. Hamnens ekonomi alltså!

Läs mer i SDS

 

 

22 oktober 2012

Kommunfullmäktige beslöt att kommuninnevånarna ska gå i borgen för lån till hamnens fortsatta utbyggnad. Totalt 887 miljoner kronor, ca 21 000 kr/innevånare i Trelleborg. Denna summa gäller fram till nästa beslut om ökning i Kommunfullmäktige. Den slutliga borgensumman kommer om några år att uppgå till närmare 1 500 miljoner.

 

4 oktober 2012

Hamnen har lämnat in en begäran om att Trelleborgs kommun ökar sitt borgensåtagande åt Trelleborgs Hamn AB med 117 miljoner kr. till totalt 452 miljoner kr.

Läs mer om begäran här

Vid Kommunfullmäktigemötet den 24 maj 2010, bedyrade många politiker att det endast var borgen på 335 miljoner för utbyggnad av pirarmar och muddring, man diskuterade. Politikerna tar det i små steg för att lättare lura trelleborgarna!

Ljudfilen från KF 2010-05-24 är nu borttagen från Kommunens hemsida. Kopior finns och kommer att läggas ut här på hemsidan!

 

6 december 2011

"Alla EU-länder ska ha samma hårda krav" Nu ändrar sig infrastrukminister Catharina Elmsäter Swärd i frågan om skärpta krav på begränsning av svavelutsläpp från fartyg i svenska farvatten. Tidigare har hon lovat arbeta för att kraven skjuts på framtiden, nu säger hon att de hårdare kraven ska införas, men gälla alla EU-länder. Regeringen ska i de pågående diskussionerna med EU-länderna om ett nytt reviderat svaveldirektiv driva frågan att alla EU-länder ska ha samma hårda krav som gäller fartyg i svenska vatten. Det är en minskning av svavelhalten i utsläppen från 1,0 procent till 0,1 procent. Det ska införas 2015.

Sverige är också i praktiken redan bundet att genomföra kraven på grund av en tidigare överenskommelse i IMO, FN:s sjöfartsorgan. Kraven gäller alla länder runt Östersjön och Nordsjön. Enligt EU-kommissionen dör varje år upp till 50 000 personer i EU till följd av luftföroreningar.

Den möjlighet som enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter nu återstår för att försöka försvara konkurrenskraften hos svensk exportindustri är alltså att kräva att alla länder i EU ska gå med på de villkor som Sverige är tvingade att genomföra.

 

25 oktober 2011

Enligt Trelleborgs Allehanda kommer de som arbetar för att stoppa sänkningen av svavelutsläpp till 0,1 %, med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) i spetsen, inte att lyckas med det. Miljöministern Lena EK (C) meddelar att regeringen kommer att införa de nya kraven 2015. Särskilt som Sverige verkade för att beslutet kom till stånd! Det är inte tal om att senarelägga kraven eller mildra dem då miljön är för viktig för det.

En del oroar sig för att man ska föra över sjötransporter till lastbilstransporter. Ett utmärkt sätt att förhindra detta är att lägga en särskild skatt på lastbilstransporter. Det kan inte vara rimligt att köra gods med lastbil från Trelleborg till Stockholm och längre norrut! Samma omvänt! Bjaerne Persson

22 juni 2011

EU-krav: 30 % av lastbilstrafiken bort från vägarna till 2030

Senast år 2030, alltså om 20 år, ska 30 % av dagens lastbilstransporter på över 300 km i Europa ha flyttats över från vägarna till järnvägs- eller sjötransport. Och till 2050, alltså om 40 år, ska över 50 % av landvägstrafiken ha överförts från lastbil till transport med godståg, fartyg eller flodpråmar i gröna korridorer. Det fastslår EU-kommissionen i en färsk vitbok med titeln 'Roadmap to a Single European Transport Area'. Kommissionen kräver också, bland mycket annat, att dagens cabotageregler (= Tillgång till nationella transporter för transportörer som inte är bosatta i landet) slopas helt och hållet i hela EU. Text ur På Hugget"

Läs mer här!

31 mars 2011

Hamnarnas godsvolymökning stannar av! (ur På Hugget)

Godsvolymerna i de svenska hamnarna fortsätter att öka men i en betydligt långsammare takt än tidigare. Det visar Trafikanalys statistik, som för fjärde kvartalet 2010 redovisar en ökning med bara 5% jämfört med 13 respektive 19% ökning under andra och tredje kvartalen. Totalt hanterades under fjärde kvartalet 45,4 miljoner ton över kaj. Noteras bör att godsvolymerna ännu inte på långt när är tillbaka på den nivå de låg på före den ekonomiska krisen 2008-09. Man får gå tillbaka ända till 2004 för att hitta ett fjärdekvartal med mindre godshantering än 2010. Hela statistiken finns tillgänglig på http://www.trafa.se/publikationer/. 

   22 mars 2011 

På kommunfullmäktige  21 mars 2011 presenterade Söderslättspartiet en vision för Den goda staden. Bl a visades en trafiklösning för trafik till hamnen som gick genom genom västra industriområdet och fortsatte med en tunnel norr om västra korset in till själva hamnområdet. Trafikleden i kommunens översiktsplan som går från Skegrie över åkrarna ned till hamnen österifrån kommer hur som helst inte att bli av de närmaste 20 åren. 

Läs mer här!  Och här!

10 mars 2011 

Nära sensation i kommunfullmäktige

Lars-Olof Flink från Söderslättspartiet förslog på senaste Kommunfullmäktigemötet den 28 februari att partikamraten Sven-Ingvar Göransson skulle väljas in i bolagets styrelse istället för nominerade kandidaten Åke Svensson (KD). Lars-Olof anser att det behövs personer med ekonomisk kompetens och erfarenhet i bolaget. Han menar också att det ska märkas i bolagets styrelse att 25% av ledamöterna i fullmäktige är emot hamnens utbyggnad! I den slutna omröstningen fick Åke Svensson 17 röster och Sven-Ingvar Göransson 13. 21 röster var blanka.

I högsta grad anmärkningsvärt att Mattias Karlsson inte noterade detta i sin kolumn i Allehanda!

7 mars 2011

På Trelleborgs Allehandas Hemsida kan vi läsa att Infrastrukturminister  Catharina Elmsäter-Svärd (M) anser att det bör satsas på långa sjötransporter, precis samma åsikt som Hamngruppen! Samtidigt vill hon stoppa den beslutade sänkningen av den tillåtna svavelmängden i färjornas bränsle. Det en moderat minister ger med ena handen tar hon med den andra!

27 februari 2011

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt möte den 9 februari i att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en förstudie av ringvägen. Väglagen kräver att den som vill bygga en statlig väg skall göra en förstudie. Därmed engageras allmänheten och alla inblandade parter i ett tidigt stadium av planeringen samtidigt som ett underlag för vidare hantering erhålles. Förstudien skall genomföras på ett konstruktivt och kvalitetssäkrat sätt i enlighet med "fyrstegsprincipen" och i första hand ge svar på följande frågor: 

• Vilka är problemen och möjligheterna • Vad händer om ingenting görs • Finns det alternativa sätt att lösa problemen • Ska objektet drivas vidare eller ej • Vilket område skall avgränsas  Tänk först, bygg sedan – en presentation av fyrstegsprincipen

(Notera att Hamnstyrelsen började med steg 4!) 


28 oktober 2010

Otto von Arnold (KD) har blivit orolig över ekonomin gällande Trelleborgs hamns utbyggnad! Han har lagt en motion i riksdagen och ber om statlig lånegaranti för Trelleborgs enorma investeringar i att flytta hamnen.Den planerade Europalinjen mellan Hamburg-Göteborg/Stockholm är den faktor som gör honom orolig för Trelleborgs ekonomi. 

Han har även lagt en motion om att staten ska satsa på en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör! (Hur länge dröjer det innan Trelleborgs Allehanda noterat det?)  

 

26 september 2010

Kommunstyrelsen beslöt den 9 september att hamnen ska få en infart från öster! Ytterligare ett steg i hamnens stora utbyggnadsplan. De totala kostnaderna uppgår nu till över 1 500 miljoner.

Ur protokollet: På förslag av ordföranden Ulf Bingsgård (M) och med instämmande av Catherine Persson (S), beslöt kommunstyrelsen att alternativet Öst, under järnvägen, ska läggas till grund för fortsatta överläggningar med bl.a. Trafikverket om infart till Trelleborgs hamn.

Jan Larssons (SD) yrkande på att beslut i ärendet ska fattas av kommunfullmäktige, avslogs!

 

20 september 2010

Tung instans säger nej till hamnprojekt! (ur Dagens Industri den 20 september)

Naturvårdsverket gör tummen ned för Stockholms Hamns planer på en containerhamn vid Norviksudden i Nynäshamn. Det sker i ett yttrande till Miljööverdomstolen, Möd. ”Stockholms Hamns ansökan saknar i flera avseenden tydliga och utförliga redovisningar enligt Naturvårdsverket. I Naturvårdsverket yttrande avstyrker verket bifall till Stockholms Hamns överklagan av miljödomstolens dom från december i fjol. Där blev det nej till en containerhamn i Norvik.

Naturvårdsverket, som avstod från att yttra sig tillmiljödomstolen, ansluter sig i sin avstyrkan till den linje som Kammarkollegiet, Fiskeriverket och ett antal så kallade sakägare tidigare har redovisat för Möd. I kretsen av sakägare återfinns bland andra finansmannen Marcus Wallenberg, hans syster Caroline Ankarcrona, William Hamilton, förre näringsministern Sten Heckscher (S) och ekologiprofessorn Arne Lundberg. Naturvårdsverket bedömer att en utvecklad svensk hamnnäring kan bidra till en ur miljösynpunkt önskvärd utveckling av nuvarande transportsystem. Det gäller främst sjöfart och järnväg. ”Vi har en positiv inställning till utvecklad sjöfart och hamnnäring. Stockholms Hamns prövningsunderlag till Möd är dock bristfälligt. Det behövs en bättre beskrivningar av godsströmmarna och hur lastbils- och järnvägstrafiken påverkar miljön och samhällsutvecklingen”, säger Martin Påhlman vid Naturvårdsverket. ”Bolaget borde ha redovisat möjligheterna för alternativa och bättre lokaliseringar av verksamheten.” Naturvårdsverket pekar på att det finns överkapacitet i befintliga hamnar i bland annat Gävle, Västerås Köping, Södertälje, Oxelösund, Norrköping , Göteborg och även Helsingborg. I de båda senare fallen i kombination med systemet med kombitåg och att det kan ske till en förhållandevis låg kostnad. Förutom brister i beskrivningen av transportsystemen till och från hamnen pekar Naturvårdsverket i sitt yttrande på ingreppen i vattenområdet och miljökonsekvenserna. ”Det handlar om muddring och dumpning av muddringsmassorna”  Föroreningarna i muddringsmassorna och hur de slutligen ska omhändertas är också oklart.

 

 

20 augusti 2010

Ur "På Hugget"

Kampen om färjetrafiken till och från kontinenten mellan å ena sidan de två sydskånska hamnarna Trelleborg och Malmö samt Öresundsbron och å andra sidan västskånska Helsingborg hårdnar, sedan Svenska Orient Linien i månadsskiftet augusti-september överraskande sjösätter en helt ny rorolinje Helsingborg –Travemünde med sex seglingar i veckan i vardera riktningen (ej söndagar).

Med två rorofartyg i trafik med en kapacitet på vardera ca 200 lastenheter beräknas linjen skeppa en årsvolym på ca 45 000 lastenheter.

"Helsingborg är ju ett stort nav för trailertrafiken till/från kontinenten, och både E4 och E6 möts i staden. Så varför ska man behöva köra ända ner till Malmö eller Trelleborg om man kan åka båt från eller till Helsingborg", säger Mikael Kjellberg, Man kan redan glädjas åt en rad positiva kommentarer, inklusive bokningar av last.

Redan före trafikstarten, som sker den 1 september, har linjen kontrakterade baslaster på ca 30% av fartygens praktiska kapacitet plus ytterligare ca 30% "på gång".

Börje Jönssons Åkeri AB i Helsingborg är ett av de företag som välkomnar den nya linjen. Vd-n och ägaren Ulf Jönsson är mycket belåten med SOL:s initiativ. "Detta frigör ju chaufförer till att köra lastbil snarare än att åka båt."

I Helsingborgs Hamn är man förstås lika belåten. "Detta är en stor och mycket viktig satsning för Helsingborgs Hamn. Kunder i Helsingborgsområdet och norr därom slipper vägtransporter till och från Malmö och Trelleborg. Det innebär såväl ekonomiska som miljömässiga besparingar", säger hamnens försäljningschef.

Projektledare på konsultbasis för att dra igång den nya rorolinjen är Leif Borgemark, tidigare vd i Trelleborgs Hamn. Borgemark har haft alla kontakter med åkerier och speditörer i Helsingborg och övriga Skåne och även kommit med idén och uppslaget till den nya linjen.

"Att ha en massa chaufförer som sitter sysslolösa ombord i ett fartyg i ett halvt dygn är ju out of date numera."

 

17 augusti 2010

Hamnen ljuger om krav från Transportstyrelsen 

 

 

29 juni 2010

Tyréns konsultrapport angående hamninfart är klar. Den visar 3 olika alternativ, ett från väster och två från öster, varav ett i tunnel. Avgörande är dock att hamnens stora utbyggnad och flytt till öster varit en förutsättning. I så fall kan naturligtvis inte en infart från väster bli bra! 

 

 

17 juni 2010

Söderslättspartiets alternativa plan för hamn och infrastruktur:

Låt hamnen vara kvar på nuvarande läge. Utveckla miljöanpassade lösningar och bygg ut när det finns ett reellt behov. Ändra nuvarande infart till hamnen och satsa på en tunnel sista biten ut till angörning. Då frigörs direkt utrymme för etablering av bostäder och rekreationsområde på väster och värdefull strand- och havsmiljö på öster hotas inte.

 

Det är huvuddragen i det material som nybildade Söderslättspartiet i Trelleborg presenterade vid en presskonferens på torsdagen.
- Låt oss utveckla en modern och miljöanpassad hamn, med tillfarter som leder till bättre miljö för alla trelleborgare, öppnar upp mot havet och ger ökat attraktionsvärde för Trelleborg ur alla synvinklar, säger Bertil Larsson, ordförande i Söderslättspartiet.
 

 

16 juni 2010

HH-leden mot fastare grund Besked från ett svenskt-danskt ministermöte i Malmö att en fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör nu går in i ett utredningsstadie.

12 danska och svenska ministrar samlades i Limhamn för att diskutera och presentera förslag på hur samarbetet i Öresundsregionen ytterligare kan fördjupas.

Ett av besluten var att tillsätta en svensk-dansk tjänstemannagrupp som ska titta på möjligheterna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Frågan har varit på tapeten länge. Men nu verkar det som om ytterligare steg har tagits.

Tidigare i våras lovade den svenska regeringen att utreda frågan. Det danska intresset har dock varit ljumt, förbindelsen Fehmarn-Bält är mer intressant. Men med tisdagens besked är danskarna tydligare med på tåget.

Det står klart att förbindelsen både ska vara för tåg och biltrafik. Den svensk-danska tjänstemannagruppen ska innan halvårsskiftet träffas för första gången.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) säger att det är oerhört stimulerande att båda länder nu är överens om att jobba vidare med detta.

 

8 juni 2010

Efter votering vid kommunfullmäktigemötet den 24 maj återremitterades förslag till ÖP 2010. (S) hade i inlämnat yttrande krävt ett flertal förändringar (kraven kan läsas här).

Ulf Bingsgård (M) anser att det inte finns någon anledning att göra ändringar eftersom det bara skulle fördröja processen! Troligtvis menar han att det är brått att få ÖP ur världen innan valet så att man inte ska behöva debattera den under valrörelsen (tror han!).

 

24 maj 2010

Kommunfullmäktige röstade för ett borgensåtagande för Hamnens lån på   335 miljoner kr!
 
Huvudskälet som framfördes av Ulf Bingsgård (M), Catherine persson (S), Jan Isaksson (M) m. fl var att Trelleborgs hamn AB är tvingade att satsa alla dessa miljoner annars får man inget miljötillstånd eller så lämnar kunderna hamnen. I båda fallen måste då hamnen läggas ner!
 
Vad man kan förstå så är det tidigare Hamnstyrelser som har misskött och felsatsat över 800 miljoner under den senaste 5 årsperioden (över 90% av den totala omsättningen under samma tid!) Därför kan Hamnen idag utpressa Trelleborgs invånare! Alla undrar vad dessa 800 miljonerna används till?
Nu vill Hamnbolaget investera ytterligare 417 miljoner i hamnen, varar 335 miljoner i ett nytt lån!
 
En mycket lång debatt i kommunfullmäktige där man ytterst noga undvek att diskutera de stora miljömässiga problem som den tunga landsvägstrafiken medför för trelleborgarna!
 
 
Hamngruppen anser att det finns för många frågetecken kring hela projektet. Miljömässiga och ekonomiska. Läs på Hamngruppens hemsida vad det handlar om. Berätta för fler!
 

Hamnutbyggnaden är nu påbörjad och Ulf Bingsgård planerar bostäder i västra hamnen och hamninfart från öster! Hela projektet ska vara klart om 10-15 år men kan stoppas 2014!  Klicka här!

 

18 maj 2010

Madeleine Brandins öppna brev till politikerna
 
"Jag är övertygad in i hjärtat att det inte blir bra med en nästan dubbelt så stor hamn i centralt läge eller med att dra lastbilar över slätten runt hela staden. För hamnen kommer fortfarande att ligga i centrum, det syns ju tydligt på kartan! "
 
Det skriver Madeleine Brandin, arkitekt och ordförande i Hamngruppen, i det tredje brev som gått ut till politikerna i Trelleborgs kommunfullmäktige.

 

Det finns för många frågetecken kring hela projektet. Miljömässiga och ekonomiska. Läs här på Hamngruppens hemsida vad det handlar om. Berätta för fler!
 
 

10 maj 2010

Pressrelease!

Personligt brev till samtliga politiker med vädjan om besinning i hamnbeslut.

I dag har samtliga politiker i Trelleborg fått ett personligt
brev från Hamngruppen, en intresseförening med mer än 1000 intresserade/sympatisörer.
Anledningen är att beslut om ny Översiktsplan och borgensåtagande på 335 miljoner kronor för Hamnbolaget ska fattas i kommunfullmäktige redan den 24 maj.
Hamngruppen vädjar till politikerna att inte brådska med ett beslut som får konsekvenser ur såväl miljömässig som ekonomisk synvinkel generationer framöver.
"Ett ja till etapp 1 innebär i praktiken att det inte finns någon återvändo", menar Hamngruppen.

• Den nya utbyggnaden fördubblar hamnens yta till motsvarande 80 fotbollsplaner, med upp till två kilometer långa pirarmar. Är miljökonsekvenserna utredda ordentligt?
• Hamnflytt förutsätter en infart från öster. Är invånarna på väster och i city medvetna om att det blir fortsatt genomfartstrafik i minst 10-20 år. Hur ska transporter hanteras under byggnationen?
• Tidigast 2030-2050 är en sjöstad klar om miljösanering och företagsflytt kan genomföras.

"Varför ska invånarna i Trelleborg gå i borgen för en hamn som försämrar deras miljö och hälsa för något som utnyttjas till 99% av övriga Sverige som genomfartsled?" undrar Hamngruppen.

Hamngruppen ställer också den personliga frågan till politikerna:
"Hur vill du att dina barn och barnbarn ska uppleva morgondagens Trelleborg? Kommer de att känna stolthet över det beslut som du nu är på väg att fatta?"

Vänliga hälsningar
Hamngruppen i Trelleborg

 

1 maj 2010

Stena Line blir majoritetsägare i Verköhamnen genom att köpa 51 procent av aktierna i det kommunala hamnbolaget Karlskrona Stuveri AB för 127,5 miljoner kronor.

Karlskrona kommun kommer också i fortsättningen att äga 49 procent i bolaget. Ett särskilt ägarsamråd bildas där Karlskrona kommun och Stena Line har två ledamöter var som ska samordna ägarnas styrning av Karlskrona Stuveri AB. Det betyder att frågor som påverkar bolagets verksamhet, större investeringar, vinstutdelningar och kapitaltillskott ska fattas i gemensamt av ägarsamrådet.

I affären ingår de hamnytor som rederiet nyttjar idag, kajerna och terminalbyggnaderna. Affären genomförs den 1 juli 2010 under förutsättning att kommunfullmäktige ger sitt godkännande. Kommuns gör genom affären en reavinst på 49 miljoner kronor.

Hamnverksamheten har under många år gått med förlust och genom affären med Stena Line kan hamnverksamheten äntligen bli lönsam.

I pressmeddelandet framgår att tre miljoner kronor satsas årligen i tre år på att marknadsföra Karlskrona som besöksmål i Polen och Tyskland. Arbetet med att bygga landanslutningar för el till färjorna och upprustningen av järnvägen ut till Verkö genomförs som planerat.

– Sammantaget visar det här att Stena Line, Karlskrona kommun, Sveriges riksdag och EU har samma syn när det gäller möjligheterna att utveckla Verkö färjehamn, säger Bengt Lingman som är kommunens utvecklings- och näringslivschef i pressmeddelandet.

 

30 april 2010

Läst i ”På Hugget” 

Samtidigt med byggandet av den nya färjehamnen måste E6-an dras om, för att all trafik till/från färjorna ska ledas öster om Trelleborg, i stället för som idag västerifrån!
"På Hugget" har talat med Trelleborgs Hamns vd Tommy Halén.
   
  

26 april 2010

Miljödomstolen gav klartecken för hamnutbyggnad!

Länk till Trelleborgs Allehanda

 

9 april 2010

Helsingborg bygger tunnel!

Helsingborgs kommun har beslutat att bygga Södertunneln. En 1,3 km lång dubbelspårig järnvägstunnel för Västkustbanan söder om Helsingborgs centralstation Knutpunkten. Projektet omfattar även ramper, anslutningar och vissa förberedelser för en framtida fast förbindelse till Danmark. Totalt beräknas Södertunneln kosta 2.3 miljarder kr. Banverket har för avsikt att medfinansiera en mindre del. I Helsingborg anser man bl.a. att en tunnel binder ihop stadsdelarna och skapar en sammanhållen stadskärna! Tunneln börjat byggas 2012 och beräknas vara klar 2018

 

 25 mars 2010

Söderslättspartiets årsmöte!

 Länk till Trelleborgs Allehanda

 

19 mars 2010

Uppdraget att utreda förstudie av infart till Trelleborgs hamn från öster respektive väster har gått till Tyréns AB enligt beslut av kommunstyrelsen 19 mars 2010.

 

11 mars 2010

Enligt PåHuGGeT Logistik-Sveriges nyhetskanal  Nr.1, lämnar Stena Line hamnen i Travemünde och koncentrerar sin Tysklandstrafik på Kiel. De senaste årens prisutveckling gör det svårt att driva trafik i södra Östersjön anser man! Efter 20 år lämnar Stena Travemünde för gott.

Stena Line tror på Kiel - Göteborg som 'The smart way in to Scandinavia'. Det är bara 15 mil mellan Göteborg och Jönköping, avståndet Jönköping – Trelleborg är 30 mil och till Malmö 25 mil. Över 70 procent av de lastenheter som kommer in över Malmö och Trelleborg ska inte till Skåne utan ska vidare ut i Sverige.  

Stena Line anser att byggandet av bron över Fehmarn Bält, kommer att påverka trafiken i hamnarna i Skåne.

 

 

10 mars 2010 Nr. 2

 

Nyheter från Söderslättspartiet i Trelleborg

 Den 25 mars är det dags för det första årsmötet i nybildade Söderslättspartiet.

Vi vill ha en så stor mångfald som möjligt av aktiva medlemmar som representerar varierande inriktningar och erfarenheter i kommunen. Vi är tvärpolitiska och behöver dina kunskaper oavsett kön, ålder, utbildning, funktionshinder, sexuell läggning, etnisk & kulturell bakgrund, yrkeserfarenhet eller ideologi. Alla har värdefull erfarenhet som bidrar till en kraftfull helhet i arbetet för

Söderslättspartiet – det lokala alternativet för ett bättre Trelleborg.

Gör din intresseanmälan för kandidatur snarast till sammankallande i Valberedningen goran.lundkvist@almi.se   

Om du vet någon som kan vara kandidat så tipsa oss gärna. Läs mer om vår politik på www.soderslattspartiet.se

 

Kom på årsmötet den 25 mars kl.19 i Trelleborgs Konferenscentrum och rösta fram dina kandidater.
Kallelse med agenda bifogas.

Anmäl dig gärna med ett svar på detta mail till trelleborg@soderslattspartiet.se eller genom att ringa ordf. Bertil Larsson 0410 - 33 01 79 eller Lars-Olof Flink 0410 - 176 75 så att vi kan beräkna fikat och förbereda röstlängd!

 

Med vänlig hälsning

Interimsstyrelsen

Söderslättspartiet

 

 10 mars 2010 Nr

 

"Hamnen bör vänta med utbyggnaden"

Länk till Trelleborgs Allehanda

 

Utdrag ur "På Hugget" 5 mars 2010

Succé för TX Logistiks nya kombilinje Malmö - Duisburg  

Den av TX Logistiks i januari startade kombitrafiklinje mellan Malmö och Duisburg i har blivit en succé, med en ökning från inledningsvis 3 tåg i veckan i vardera riktningen till 5 tåg i veckan, vilket om en månad kan bli 6 tåg i veckan.

Behovet är mycket stort och TX Logistiks kunder DHL, DSV och LKW Walther och övriga operatörer har tillräckliga volymer för minst två rundturer per dag!

Begränsningarna för en ökad trafik beror mera på infrastrukturella problem i Tyskland än de kommersiella behoven.

Maximalt antal trailrar per tåg är planerat till 38, beroende på en begränsning genom Stora Bält-tunneln till 1 700 ton per tåg och en genomsnittsvikt per trailer på 27 ton.

  

Utdrag ur Dagens industri 4 mars 2010

REPORTAGE FEHMARN BÄLT-BRON (pdf-fil)

  • När bron öppnar 2018 får Sverige en ny logistisk karta.
  • De totala kostnaderna på 60 miljarder kr ska betalas av trafikanterna.
  • Hamburg blir en grannstad och Skåne knyts närmare till Hamburgs helautomatiserade gigantiska containerhamn.
  • Malmö och Köpenhamns roll som nav vid Öresund kommer att förstärkas.
  • Möjlighet att få till stånd snabbtåg mellan Hamburg och Göteborg/Stockholm.

 

HAMNGRUPPENS KOMMENTAR:
Allt mer av kombivolymerna kommer säkerligen att gå med direkt tåg till Malmö och spara uppemot ett dygn jämfört med dagens alternativ med färjor som skall lastas och lossas innan enheterna står till förfogande för transportörerna.
Lastbilarna som redan idag väljer danmarksvägen i allt större utsträckning kommer också att spara massor av tid.
Hur skall hamnen i Trelleborg kunna konkurrera med en fast förbindelse?